ArzaArza

biz hakdabiz hakda

“Tianjin Shengtai International Trade Co., Ltd.” Hytaýyň Týanjinin şäherinde döredilen 10 ýyllyk elektrik welosiped eksportçysy.Indi ýörite milli ýeňillikli syýasatlaryň we täsin geografiki artykmaçlyklaryň egninde Týanjin PILOT MUGT Söwda zolagyny eýeleýäris.Mundan başga-da, öz önümçilik liniýamyz we ammarymyz Tianjin portunyň we Tianjin-Binhai halkara howa menziliniň golaýynda, daşamak üçin örän amatly.Önümlerimiz üçin: 10 ýyllyk önümçilik tejribesi bolan ygtybarly we gymmatly önümleri öndürip biljekdigimize öz-özümize ynanmak üçin bu hakykaty saklaýarys.Tehnologiýamyz üçin: OEM we ODM-ni üpjün edýän garaşsyz R&D toparymyz bar.Hyzmatymyz üçin: her bir jikme-jiklik müşderilerimiziň islegini kanagatlandyrdyk.

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

iň soňky habarlariň soňky habarlar

  • 2021-nji ýylda kompaniýamyzyň ösüşi we garaşmagy

    2021-nji ýylda elektrik tigirleriniň bahasy azyndan üç esse ýokarlandy.Bu, beýleki materiallar ýaly ösen polat bahasyndan bcz.Bazar durnukly däl, deňiz gämisiniň ýagdaýy.“Tianjin Shengtai International Trade Co., Ltd” hemişe bazar tendensiýasyna üns berýär, önümiň hiline berk gözegçilik edýär we adaty halkara bazar tertibini bozmaýar.Hilini üpjün etmek şerti bilen çykdajylary gözegçilikde saklaň.Şeýlelik bilen bu ýylky bazar durnuksyzlygy bize uly täsir etmedi.

  • OOL BIKIKLE RASING

    Roadol welosiped ýaryşy, asfaltlanan ýollarda geçirilen ýol tigir sürüşiniň aýlawly sport düzgünidir.Rol ýaryşlary, bäsdeşleriň, wakalaryň we tomaşaçylaryň sany boýunça welosiped ýaryşynyň iň meşhur hünär görnüşidir.Iň ýaýran ýaryşyň iki görnüşi köpçülikleýin başlangyç wakalarydyr, bu ýerde çapyksuwarlar bir wagtyň özünde başlaýarlar (kämahal maýyp bolsa-da) we pellehanany kesgitlemek üçin ýaryş;we wagt synaglary, bu ýerde aýratyn çapyksuwarlar ýa-da toparlar sagatda ýeke özi ýaryşýarlar.Sahna ýaryşlary ýa-da “gezelençler” birnäçe gün dowam edýär we yzygiderli sürülýän birnäçe köpçülikleýin başlangyç ýa-da synag synaglaryndan durýar.

  • T NEWZE ARYL BOLAN BELLIGI

    Öňki ýyllaryň tejribesine görä, Hytaýyň täze ýyldan soň çig malyň bahasy ýokarlanar.Emma bu ýyl, öňki ýyllar bilen deňeşdirilende, çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy dekabr aýynyň başynda başlandy.Çarçuwany satyn almak aňsat däl, şu ýyl dag tigirleri ýaly, gowşuryş wagty has uzyn we uzyn bolar.Şonuň üçin satyn almak zerurlygy bolan müşderilere mümkin boldugyça gysga wagtda sargyt goýmaly diýilýär.Has irki eltip bermäge we arzan bahada bolmaga çalyşyň.